Duyurular Şehit Mehmet Yıldırım METEM Kantin İhalesi

Şehit Mehmet Yıldırım METEM Kantin İhalesi

Şehit Mehmet Yıldırım Mesleki ve Teknik Eğitim MerkeziMüdürlüğü´ne bağlı okul kantini ihalesi ile ilgili bilgi ve belgeler sitemizin Dosya ve Belgeler bölümünde yayınlanmıştır. Teklif mektubu ve yer gördü belgeleri örneği doya içinde mevcuttur. Dosya için tıklayın...

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

T.C.

KALECİK KAYMAKAMLIĞI

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

 

OKUL KANTİNİ İHALE İLANI

 

Madde 1 –İlçemiz Şehit Mehmet Yıldırım METEM Okul Aile Birliği tarafından üçüncü şahıslara muhammen bedel tespit komisyonunca belirlenen bedel üzerinden ilgi yönetmelik çerçevesinde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun ve 51/g maddesine göre, pazarlık usulü ile kiraya verilecektir.

PAZARLIĞA KONU OLAN KANTİNİN:

a)     Okul Adı                                        : Kalecik Şehit Mehmet Yıldırım METEM

b)     Telefon No                                    : 0312 857 10 09

c)      Aylık Muhammen Bedeli                  : 400,00 TL

d)     İhalenin Yapılacağı Yer                     : Kalecik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda

e)     İhalenin Yapılacağı Tarih ve Saat      : 05/10/2011 Cuma günü saat 15:00

f)      Öğrenci Mevcudu                            : 381

g)     Personel Sayısı                               : 34

h)     Toplam                                          : 415

i)      Öğrenim şekli                                : Gündüzlü

Madde 2- İhaleye katılmak isteyenler için şartname almak zorunlu olduğundan ilgili şartnameyi müdürlüğümüzün TC. Ziraat Bankası Kalecik Şubesi 967 73 39-5005 okul kantinleri hesabına 50,00.-TL.(ElliTL) şartname bedeli yatırdığına dair banka dekontu karşılığında Kalecik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Muhasebe Şefi Mustafa DAŞKIN’ dan temin edebileceklerdir

Madde 3- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Madde 4-1-Geçici teminat miktarı 108,00 TL (muhammen bedelin % 3) Kalecik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün T.C. Ziraat bankası Kalecik Şubesindeki 967 73 39-5005 numaralı hesabına yatırılacaktır.

             4-2- İhaleyi alan yüklenici sözleşmeyi imzalamadan önce % 6 kesin teminatı yatırmak zorundadır.

             4-3- Kira süresi sözleşmenin feshini gerektiren nedenler yoksa sözleşme tarihinden itibaren 1 yıldır. Bu süre birer yıllık olmak üzere en fazla 5 yıla kadar uzatılabilir. Sözleşmenin uzatılması halinde ilgili kantinin kira sözleşmesi muhammen bedel tespit komisyonunca Üretici Fiyat Endeksi oranında yapılacak artışla 5 yıla kadar uzatıla bilecektir ancak kira bedelinin tespitine ilişkin faktörlerde önemli ölçüde farklılaşma olması halinde (Öğrenci sayısındaki artma veya azalma kantin alanının büyütülmesi, kantin alanı etrafına yapılacak olan tesisler) kira bedeli mülki amirin onayı ile oluşturulacak muhammen bedel tespit komisyonunca yeniden belirlenecektir. Bu bedel üzerinden sözleşme yapılacak sözleşme yapılamaması durumunda yeniden ihale yapılacaktır.

Madde 5- İşin yapılma yeri, teslim alma ve teslim etme şekli ve şartlar; ihale şartnamesinde belirtilmiştir. İstekliler ihale edilecek kantini ve yerini isterlerse ihaleden önce görebileceklerdir.

 

Madde 6- İHALEYE KATILACAK KİŞİLERDE ARANACAK ŞARTLAR.

6-1- T.C. vatandaşı olmak.

6-2- sağlık yönünden sakıncalı olmamak.

6-3- Şartname bedelini yatırmış olmak. (Şartname bedelini yatırmayanlar ihaleye giremezler)

6-4- Kantin işletmeciliği ustalık belgesi istenir. Ancak, katılımcılardan hiçbirinin kantin işletmeciliği ustalık belgesinin olmaması durumunda kantin işletmeciliği üzerine kalfalık belgesi istenir, onunda olmaması halinde ise sertifika, kurs bitirme belgesi veya kantin ile ilgili işyeri açma belgelerinden en az birine sahip olması zorunludur.

6-5- İhaleye 18 yaşından küçük olmayan gerçek kişiler katılabilirler (Şirketler, dernekler, vakıf, birlikler ve tüzel kişiler ihaleye katılamaz).

6-6- İhaleye bizzat girilmesi esastır. Ancak vekâletle girecek olanların noter tasdikli vekâletname ve imza sirküsü bulundurması zorunludur.

6-7- Ağır hapis, 6 ( Altı ) aydan fazla hapis veya " Zimmet - İhtilas - İrtikap - Rüşvet - Hırsızlık - Sahtecilik" gibi yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olanlar, bu cezalarını tamamlayarak tahliye edilmiş olsalar bile kantin ihalelerine başvuruları kabul edilemez ve ihaleye katılamazlar.

6-8- İhaleden men yasağı almamış olmak.

6-9- İhaleye komisyon başkanı ve üyeleri ile okul aile birliğinin yönetim ve denetim kurulu üyelerinin 3. Dereceye kadar yakını olmamak.

6-10- Daha önce aynı veya başka bir okulun kantin işletmeciliğini yaptıysa kantin işletmeciliği yaptığı okula borçlu olmamak.

6-11- En az İlkokul veya İlköğretim Okulu mezunu olmak.

6-12- Başka bir kantin işletiyor olmamak

 

Madde 7- İHALE KOMİSYONUNA VERİLECEK BELGELER

7-1- Nüfus cüzdanı fotokopisi. (Aslı gösterilmek üzere)

7-2- İkametgâh ilmuhaberi. (Aslı)

7-3- Öğrenim belgesi (En az İlkokul diploması), (Aslı gösterilmek suretiyle fotokopisinin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce onaylanması gereklidir).

7-4- Son altı ay içinde alınmış sabıka kaydı bulunmadığına dair, sabıka kaydı belgesi (Aslı)

7-5- Son altı ay içinde alınmış portör muayene raporu. (akciğer, boğaz ve gaita tahlili)

7-6- Şartname bedelini yatırdığına dair banka dekontu (Aslı), (Şartname bedeli iade edilmez)

7-7- Girmek istediği ihale için belirtilen geçici teminat yatırdığına dair banka dekontu. (Aslı), (İhaleyi kazanamayanlara geçici teminatı iade edilir)

7-8- Malmüdürlüğünden/Defterdarlıktan alınmış vergi borcu yoktur yazısı. (15 günlük)(Aslı)

7-9- Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 2006/18 nolu genelgesinin 16. Maddesi hükmü gereğince kantin işletmeciliği meslek dalı, 9 Şubat 2012 tarih ve 28199 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 3308 sayılı mesleki eğitim kanunu kapsamına alındığından okul aile birliği yönetmeliğini 19. Maddesine göre yapılacak ihale ve işlemlerde katılımcılardan öncelikle kantin işletmeciliği ustalık belgesi yoksa sıra ile kalfalık ve bunların bulunmaması durumunda kurs bitirme belgesine sahip olması şartı aranacaktır.(Aslı gösterilmek suretiyle fotokopisinin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce onaylanması gereklidir)

7-10- Adına kayıtlı başka bir kurumda kantin işletmesi bulunmadığına ve ihaleyi kazandığı takdirde bizzat kendisinin işleteceğini dair imzalı taahhütname (Taahhütname örneği müdürlüğümüzden alınacak)

7-11- Daha önce aynı ve başka bir okulun kantin işleticiliğini yaptıysa kantin işleticiliği yaptığı okuldan borcu olmadığına dair yazı. (Aslı)

Madde 8- İhaleye katılmak isteyenler 7. Maddedeki belgeleri hazırlayarak ihale saati olan 15:00 den önce komisyona teslim edeceklerdir

Madde 9- İhtilafların hâl mercii Kalecik mahkemeleri ve icra daireleridir.

Madde 10- İşbu ilan 27/09/2012 Perşembe günü ile 05/10/2012 Cuma günü saat 15:00 kadar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Kalecik Belediyesi ilan panolarında ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü resmi internet sitesi http://kalecik.meb.gov.tr/ adresinde ilan edilecek olup ihale ile ilgili bilgi 312 857 10 04 nolu telefondan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü muhasebe şefi Mustafa DAŞKIN’ dan alabilir.

 

ÖZEL ŞARTLAR

Madde 9-  ihale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir gerek gördüğünde iptal edebilir veya erteleye bilir. Ayrıca, okulun huzur, güvenlik, gizlilik, sağlık, temizlik, vb gibi özelliklerini koruyup güvenilirlikteki kişi veya kuruluşlara kiraya vermeye yetkilidir. İhaleye katılanların ihale komisyonunca evrakları incelenerek ihaleye katılmaya uygun görülen ve evrakları tam olan kişiler ihaleye kabul edilir.  İhale komisyonunca ihaleye katılması uygun görülmeyen kantin işletmek için uygun yeterlilikteki olmayan şahıslar ihale odasından çıkartılırlar ve ihaleye geçilir

Madde 10- Sözleşmenin yürürlüğe girmesi Kalecik İlçe Milli Eğitim Müdürünün onayına bağlıdır.

 

İLAN OLUNUR

                                                                                                              Mustafa SEĞMEN

                                                                                                                  Şube Müdürü

 

 

 

İŞLETME HAKKI VERİLEN KANTİNE AİT İŞLETME HAKKI ŞARTNAMESİ

 

Kalecik İlçesinde bulunan Şehit Mehmet Yıldırım METEM’ e  ait yaklaşık 80 m2‘lik kantininin işlettirilmek üzere kiraya verilmesi hususundaki şartlara ait şartnamedir.

 

      BU ŞARTNAMEDEKİ TARAFLARIN TANIMI:

      Şehit Mehmet Yıldırım METEM Okul Aile birliği İdare, İlgili okul kantininin işletme ihalesi uhdesinde kalan istekli yüklenici olarak anılacaktır.  

    

MADDE 1 -

PAZARLIĞA KONU OLAN KANTİNİN:

1-1- Okul Adı                                       : Şehit Mehmet Yıldırım METEM                             

1-2-           Telefon No                          : 0312 857 26 22

1-3-           Aylık Muhammen Bedeli        : 400,00 TL(Yıllık 3.600,00TL)

1-4-           Öğrenci Mevcudu                  : 381

1-5-           Personel Sayısı                     : 34

1-6-           Toplam                                : 415

1-7-Öğrenim şekli                                  : Gündüzlü

 

MADDE 2 -

İHALE İLE İLGİLİ BİLGİLER:

j) 2-1- İhalenin Yapılacağı Tarih ve Saat     : 05/10/2011 Cuma günü saat 15:00

   2-2- İhalenin Yapılacağı Yer                   : Kalecik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı Salonunda

   2-3-Geçici Teminat Miktarı                     : 108,00 TL (muhammen bedelin % 3) Kalecik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün TC. Ziraat Bankası Kalecik Şubesinde bulunan 967 73 39-5005 numaralı hesabına yatırılacaktır.

   2-4- Kesin Teminat                               : Sözleşme bedeli üzerinden alınır. Nispet % 6 (yüzde altı) tutarıdır. Kesin teminat yüklenicinin Sosyal Güvenlik Kurumundan ilişiksiz belgesi ibraz etmesi kaydıyla yüklenicinin işi bırakması veya sözleşmenin bitiminde, birliğin herhangi bir alacağının kalmaması halinde iade edilir.

 

MADDE 3 -

İHALEYE KATILACAK KİŞİLERDE ARANACAK ŞARTLAR.

3-1- T.C. vatandaşı olmak.

3-2- Sağlık yönünden sakıncalı olmamak.

3-3- Şartname bedelini yatırmış olmak. (Şartname bedelini yatırmayanlar ihaleye giremezler)

3-4- Kantin işletmeciliği ustalık belgesi istenir. Ancak, katılımcılardan hiçbirinin kantin işletmeciliği ustalık belgesinin olmaması durumunda kantin işletmeciliği üzerine kalfalık belgesi istenir, onunda olmaması halinde ise sertifika, kurs bitirme belgesi veya kantin ile ilgili işyeri açma belgelerinden en az birine sahip olması zorunludur.

3-5- İhaleye 18 yaşından küçük olmayan gerçek kişiler katılabilirler (Şirketler, dernekler, vakıf, birlikler ve tüzel kişiler ihaleye katılamaz).

3-6- İhaleye bizzat girilmesi esastır. Ancak vekâletle girecek olanların noter tasdikli vekâletname ve imza sirküsü bulundurması zorunludur.

3-7- Ağır hapis, 6 ( Altı ) aydan fazla hapis veya " Zimmet - İhtilas - İrtikap - Rüşvet - Hırsızlık - Sahtecilik" gibi yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olanlar, bu cezalarını tamamlayarak tahliye edilmiş olsalar bile kantin ihalelerine başvuruları kabul edilemez ve ihaleye katılamazlar.

3-8- İhaleden men yasağı almamış olmak.

3-9- İhaleye komisyon başkanı ve üyeleri ile okul aile birliğinin yönetim ve denetim kurulu üyelerinin 3. dereceye kadar yakını olmamak.

3-10- Daha önce aynı veya başka bir okulun kantin işletmeciliğini yaptıysa kantin işletmeciliği yaptığı okula borçlu olmamak.

3-11- En az İlkokul veya İlköğretim Okulu mezunu olmak.

3-12- Başka bir kantin işletiyor olmamak

 

MADDE 4 -

İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

4-1- Nüfus cüzdanı fotokopisi. (Aslı gösterilmek üzere)

4-2- İkametgâh ilmuhaberi. (Aslı)

4-3- Öğrenim belgesi (En az İlkokul diploması), (Aslı gösterilmek suretiyle fotokopisinin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce onaylanması gereklidir).

4-4- Son altı ay içinde alınmış sabıka kaydı bulunmadığına dair, sabıka kaydı belgesi (Aslı)

4-5- Son altı ay içinde alınmış portör muayene raporu. (akciğer, boğaz ve gaita tahlili)

4-6- Şartname bedelini yatırdığına dair banka dekontu (Aslı), (Şartname bedeli iade edilmez)

4-7- Girmek istediği ihale için belirtilen geçici teminat yatırdığına dair banka dekontu. (Aslı), (İhaleyi kazanamayanlara geçici teminatı iade edilir)

4-8- Malmüdürlüğünden/Defterdarlıktan alınmış vergi borcu yoktur yazısı. (15 günlük)(Aslı)

4-9- Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 2006/18 nolu genelgesinin 16. Maddesi hükmü gereğince kantin işletmeciliği meslek dalı, 06/02/2006 tarih ve 26072 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 3308 sayılı mesleki eğitim kanunu kapsamına alındığından okul aile birliği yönetmeliğini 17. Maddesine göre yapılacak ihale ve işlemlerde katılımcılardan öncelikle kantin işletmeciliği ustalık belgesi yoksa sıra ile kalfalık ve bunların bulunmaması durumunda kurs bitirme belgesine sahip olması şartı aranacaktır.(Aslı gösterilmek suretiyle fotokopisinin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce onaylanması gereklidir)

4-10- Adına kayıtlı başka bir kurumda kantin işletmesi bulunmadığına ve ihaleyi kazandığı takdirde bizzat kendisinin işleteceğini dair imzalı taahhütname (Taahhütname örneği müdürlüğümüzden alınacak)

4-11- Daha önce aynı ve başka bir okulun kantin işleticiliğini yaptıysa kantin işleticiliği yaptığı okuldan borcu olmadığına dair yazı. (Aslı)

 

MADDE 5 -

 5-1-BAŞVURU DOSYASININ HAZIRLANMASI VE SUNULMASI:

            Usulüne uygun olarak hazırlanmış belgelerin ihale tarihi ve saatine kadar komisyona elden teslim edilmesi gerekmektedir. Posta kanalı ile ve İhale başlama saatinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

5-2- MÜRACAAT ZARFININ HAZIRLANMASI:

            2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 37. Maddesinde açıklandığı şekilde bu şartnamenin 4. maddesinde istenilen evraklar tam ve eksiksiz olarak uygun bir zarfa konularak kapatılacak ve zarfın üzerine isteklinin adı soyadı, açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak zarfın kapatılan ağzı istekli tarafından imzalanacaktır.

 

          GENEL ŞARTLAR:

MADDE 6-

             Kira süresi: Kira süresi sözleşmenin feshini gerektiren nedenler yoksa sözleşme tarihinden itibaren 1 yıldır. Bu süre birer yıllık olmak üzere en fazla 5 yıla kadar uzatılabilir. Sözleşmenin uzatılması halinde ilgili kantinin kira sözleşmesi muhammen bedel tespit komisyonunca Üretici Fiyat Endeksi oranında yapılacak artışla 5 yıla kadar uzatıla bilecektir ancak kira bedelinin tespitine ilişkin faktörlerde önemli ölçüde farklılaşma olması halinde (Öğrenci sayısındaki artma veya azalma kantin alanının büyütülmesi, kantin alanı etrafına yapılacak olan tesisler) kira bedeli mülki amirin onayı ile oluşturulacak muhammen bedel tespit komisyonunca yeniden belirlenecektir. Bu bedel üzerinden sözleşme yapılacak sözleşme yapılamaması durumunda yeniden ihale yapılacaktır.

 

MADDE 7 -

            Yüklenicinin değişmesi durumunda; okul kantinine yapılan sabit tesis masrafları, kullanım süresi ve amortisman dikkate alınarak okul, birlik, varsa ilgili meslek odası temsilcisinin ve gerektiğinde bilirkişi katılımıyla oluşturulan komisyonca takdir edilen meblağ, eski yüklenici ile yeni yüklenici arasında anlaşmaya varılması durumunda yeni yüklenici tarafından eski yükleniciye nakit olarak ödenir. Yeni yüklenici sabit tesisleri kabul etmemesi durumunda eski yüklenici idareden hiçbir hak talebinde bulunamaz ve idare tarafından yükleniciye bir ödeme yapılmaz.

 

MADDE 8 -

            İşletme hakkı verilecek yer, kantinin bulunduğu daire ve işletme hakkını kiraya veren Okul-Aile Birliğince mahallinde tanzim edilecek tutanakla teslim edilir. Tutanakta teslim edilen yerdeki kapı, pencere, dolap, musluk, lavabo gibi levazımın tam ve sağlam olup olmadığı, işletme hakkı verilecek taşınmaz mal içerisinde malzemede (ocak, masa, sandalye vb.) bulunuyorsa bunlar da çeşitleri ve değerleri itibarıyla ayrı ayrı belirtilir. Teslim tutanağı, yukarıda adı geçen daire yetkilileri ile işletme hakkı verilen kuruluş veya şahıs tarafından imzalanır. İşletme hakkı müddeti, işletme hakkına konu yerin yukarıda açıklanan şekilde bu yeri işletecek kuruluş veya şahsa mahallinde yapılan yer teslimi tarihinde başlar.

 

 MADDE 9 -

            İşletme hakkı sona erdiğinde, işletme hakkı verilen yer, işletme hakkı verilen kuruluş veya şahıs tarafından kantinin bulunduğu daire ve işletme hakkını kiraya veren Okul-Aile Birliği yetkililerine bir tutanak ile teslim edilir. Bu tutanakta işletme hakkı verilen yer teslim edilirken bu yerlerle birlikte işletme hakkı sahibi kuruluş veya şahsın tasarrufuna bırakılan ve teslim tutanağında belirlenen malzemenin de tam ve sağlam olup olmadığı yazılır. Noksan olan, kırılan veya kaybolan malzeme işletme hakkı sahibi tarafından aynen temin edilir veya bedeli taşınmaz malın bulunduğu yer saymanlığına çeşitli gelir olarak yatırılır.

 

 MADDE 10 -

            İşletme hakkı verilen kuruluş veya şahıs, temizlik ve sağlık koşullarına uygun faaliyette bulunur; sabotaj ve yangın gibi tehlikelere karşı her türlü tedbirleri alır; gerektiği takdirde binanın genel görünüm ve ahengine uygun biçimde boya, badana gibi onarım yapar. Tedbirsizlik, dikkatsizlik, ihmal, kusur gibi, nedenlerle vuku bulacak zarar ve ziyanı idareye öder.

 

MADDE 11 -

            İşletme hakkı verilen yerde hizmetin gerektirdiği malzeme veya eşya dışında devlet güvenliği, örf, adet ve genel ahlâki değerlere aykırı ve idarece sakıncalı bulunacak her türlü alet, kitap, broşür gibi eşya bulundurulması yasaktır. Bu maddeye uyulmaması durumunda 29. Maddenin hükümleri uygulanır.

         

MADDE 12 -

            İşletme hakkı verilen yerde hiç bir şekilde düşük dereceli olsa dahi bira dâhil alkollü içkiler, enerji içecekleri, tütün ve tütün mamulleri ile her türlü uyuşturucu madde bulundurulamaz ve satışı yapılamaz. Bu maddeye uyulmaması durumunda 30. Maddenin hükümleri uygulanır.

 

MADDE 13 –

            Kantinlerde öğrencinin ruh ve beden sağlığına faydalı gıda ve içecek gibi ürünlerin bulundurulması zorunludur. Bu ürünlerde gıda kodeksine uygunluk şartları aranır. Bu maddeye uyulmaması durumunda 29. Maddenin hükümleri uygulanır.

        

MADDE 14 -

            İşletme hakkı verilen kuruluş ve şahıs bu hakkı devredemez, ortak alamaz, işletme hakkı verilen yeri genişletemez, değiştiremez, amacı dışında kullanamaz, işçi çalıştırabilmesi kantinin bulunduğu daire amirinin yazılı muvafakatine bağlıdır. Bu durumda çalıştıracağı işçilerin isim ve adreslerini idareye yazılı olarak bildirir. Bu maddeye uyulmaması durumunda 30. Maddenin hükümleri uygulanır.     

 

MADDE 15  -

            İşletme hakkı bedelleri peşin ödenebileceği gibi 9 (dokuz) ayda  taksitle de ödenebilir.

         

 MADDE 16

            Sözleşme konusu kantinin elektrik, su, doğalgaz, ısıtma gideri, okulun sayaçlarından ayrı ise tahakkuk eden fatura bedelleri ilgili tahsilât müdürlüklerine, okulun sayaçlarıyla aynı ise idare tarafından tespit edilecek miktar tahakkuk dönemlerinde malmüdürlüklerine ödenmek üzere yüklenici tarafından okul idaresine ödenir.

 

 MADDE 17 -

            Kiracı sözleşmenin devamı süresince, sözleşmenin niteliğinin değiştirilmesi, sözleşme süresinin uzatılması, kira bedelinin indirilmesi, kiralanan alanın yüzölçümünün değiştirilmesi talebinde bulunamaz.

 

 MADDE 18 -

            İşletme hakkı verilen yere, Bakanlığımızca ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca ihtiyaç duyulması veya taşınmazın satışı halinde sözleşme tek taraflı olarak feshedilecek, kiracı Hazineden ve idareden hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunmadan, yapılacak tebligatı takip eden 15 gün içerisinde taşınmazı tahliye edecektir.

 

MADDE 19 -

            Kiracının kira dönemi sona ermeden faaliyetini durdurması, işletme ruhsatının her ne sebeple olursa olsun iptal edilmesi veya taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi hallerinde kira sözleşmesi 2886 sayılı Kanunun 62. maddesine göre tebligat yapmaya gerek kalmaksızın feshedilecek, kesin teminatı irad kaydedilecek ve yüklenicinin bütün tesis ve benzeri masrafları için yaptığı harcamalar idarece ödenmez ayrıca yüklenici idareden hiçbir hak talep edemez.

 

MADDE 20 -

            İşletme hakkı süresi sona erdiği halde işletme hakkı sahibi kuruluş veya şahıs tarafından işletme hakkı verilen yer idareye teslim edilmezse, geçen her gün için, cari yıl kira bedelinin %10’u oranında ceza, itirazsız olarak ödenir.

            Ceza ödenmesi taşınmazın kullanılmasına ve tahliyenin geciktirilmesine neden olamaz. Sonradan sözleşme ve şartnamede yazılı hususlara yapılan itirazlar kabul edilmez.

 

MADDE 21 -

            Kiralama ile ilgili her türlü vergi, resim, harçlar ve diğer giderler yükleniciye aittir.

 

MADDE 22 -

            Yüklenici yıllık kira bedelinin %3 ünü defterdarlık/malmüdürlüğüne peşin olarak yatırarak dekontu birliğe/okul müdürlüğüne teslim edecektir. Yüklenici %3 lük arz bedelinin ödenmesinden geriye kalan kira bedelinin %10 unu İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, %10 unu İlçe Milli Eğitim Müdürlülüğüne, %80 ini de birliğin göstereceği hesaba yatırarak dekontlarını birliğe/okul müdürlüğüne teslim edecektir.

         

MADDE 23 -

            Kantin bizzat yüklenici tarafından çalıştırılacaktır. Kantin başkası tarafından çalıştırılamaz, resmî veya gayri resmî devir ve temlik yapılamaz. Bu maddeye uyulmaması durumunda 30. Maddenin hükümleri uygulanır.

 

MADDE 24 -

            Kantin işletmecisi 3100 sayılı kanun gereğince ödeme kayıt edeci cihaz (yazarkasa) kullanır. Ödeme kaydedici cihaz kullanılmayacağı durumlarda 213 sayılı vergi usul kanunda belirtilen fatura veya perakende satış fişi kesilir.

 

MADDE 25-

            Yüklenicinin yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymesi, hâlinde, birlik yönetiminin gerekçeli kararıyla sözleşme tek taraflı fesh edilir. Bundan dolayı yüklenici hiçbir hak talep edemez.

 

MADDE 26 –

            Yüklenici, Millî Eğitim Bakanlığı Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığının okul kantinlerinin denetimleri ile ilgili olarak yayımladığı 16.09.1988 tarihli ve 7409 sayılı Genelgesinin ekinde “Okul Kantinleri Denetin Formu” ile getirilen yükümlülükler ile Bakanlığımız ve diğer ilgili bakanlıkların bu konudaki düzenlemelerine uymak zorundadır.

 

MADDE 27 –

            Yüklenici, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve uygulaması ile ilgili yönetmelik gereği “Ücret Tarifesi”ni öğrencilerin rahatlıkla görebileceği yerlere asar.

           

MADDE 28

            Gerektiğinde ihtilafların hal mercii Kalecik İcra Daireleri ve Mahkemelerdir.

          

          CEZALAR:

MADDE 29 –

          11. ve 13. Maddedeki şartların gerçekleşmesi durumunda yüklenicinin ödemesi gereken aylık kira bedelinin % 10 u oranında ceza uygulanır ilgili ceza idarece belirtilecek idarenin hesabına yatırılır. Tekrarında sözleşme idarenin lehine tek taraflı fesih edilir ve yüklenicinin kati teminatı idareye gelir kayıt edilir ve yüklenicinin bütün tesis ve benzeri masrafları için yaptığı harcamalar idarece ödenmez ayrıca yüklenici idareden hiçbir hak talep edemez.

 

MADDE 30 –

          12., 14., 24., 34. Maddedeki şartların gerçekleşmesi durumunda, sözleşme idarenin lehine tek taraflı fesih edilir ve yüklenicinin kati teminatı idareye gelir kayıt edilir ve yüklenicinin bütün tesis ve benzeri masrafları için yaptığı harcamalar idarece ödenmez ayrıca yüklenici idareden hiçbir hak talep edemez.

                                                                                  

MADDE 31 -

            Yüklenici sözleşme yapmadığı veya vazgeçtiği takdirde, geçici teminatı irat kaydedilerek 2. sıradaki yüklenici ile sözleşme imzalanır. 2. sıradaki kişinin de imzalamaması veya vazgeçmesi halinde geçici teminatı irat kaydedilerek ihale iptal edilmiş sayılır ve yeniden ihale yapılır.

 

MADDE 32 -

            İhaleyi alan 1. sıradaki kişi ihale tarihini takip eden ilk 3 iş günü içinde; ikinci sıradaki kişi ise 1. sıradaki kişinin sözleşmeyi imzalamaması halinde, süresinin bitimini takip eden 3 iş günü içinde sözleşme imzalamaya davet yazısı beklemeden idare ile sözleşmeyi imzalayacaktır.

 

MADDE 33 -

            Yüklenici ihale tarihini takip eden 3 iş günü içinde Arz Bedelini, Kesin Teminatı, İlk iki ayın Kirasını ilgili Okul-Aile Birliğinden alacağı hesaplara yatıracak olup, anılan bedelleri yatırmadan işe başlamayacaktır.

 

MADDE 34 -

            İhaleyi alan yüklenici yanında çalıştıracağı kişilerin yüz kızartıcı Suçlardan(Uyuşturucu kullanmak yada satmak, yaralamak, cinsel taciz, hırsızlık, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik v.b.) dolayı herhangi bir soruşturma yada kovuşturması varsa bunları çalıştırmayacak aksi durumda 30. Madde hükümleri uygulanır.

 

MADDE 35 –

            Sözleşme ile getirilen yükümlülüklerin takibi, birlik ve okul yönetimi tarafından yapılır. Bu sözleşmede yer alan hükümlere uyulmadığı birlik yönetimince tespit edildiğinde sözleşme, birlik kararı ile fesih edilir.

 

Madde 36 –

            Bu şartname 6 sayfa ve 36 maddeden oluşmaktadır.

 

 Yayın:27.09.2012 - Güncelleme:27.09.2012 - 16:09 - Görüntülenme:1112